OCHRONA DANYCH – KLAUZULA INFORMACYJNA ART. 13 RODO

Realizując zasady podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych osób fizycznych, informujemy zgodnie z art.13 ust.3 i 4 RODO, że:

Administratorem Państwa danych osobowych będzie:
HOTEL FILIPA 18 sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Aleja Pokoju 1, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000542604.

KONTAKT
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
a. listownie: ul. Aleja Pokoju 1, 31-548 Kraków
b. przez pocztę elektroniczną na adres: reservation@indigokrakow.com
c. telefonicznie: +48 300 30 30

W sprawach związanych z ochroną danych prosimy o kontakt z koordynatorem ds. ochrony danych na adres: reservation@indigokrakow.com

CELE, PODSTAWY I KATEGORIE DANYCH
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zgodnie z prawem wynikającym z ogólnego rozporządzenia RODO spełniając poniższe warunki:

  • (art. 6 ust. 1 lit. a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (KORESPONDENCJA – imię i nazwisko, adres e-mail; FORMULARZ KONTAKTOWY – imię
    i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, firma; REKRUTACJA – imię i nazwisko, adres, nr telefonu, wykształcenie, przebieg zatrudnienia);
  • (art. 6 ust. 1 lit. b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (w związku z Kodeksem cywilnym: UMOWA – dane niezbędne do zawarcia umowy cywilno-prawnej, dane kontrahenta);
  • (art. 6 ust. 1 lit. c) zgodnie z obowiązkami prawnymi (między innymi w związku z Kodeksem pracy
    UMOWA O PRACĘ – dane niezbędne do zawarcia umowy o pracę).

ODBIORCY I PROFILOWANIE
Państwa dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom w rozumieniu RODO jedynie w celu realizacji usług. Odbiorcami Państwa danych osobowych w zakresie usług IT oraz finansowo-ubezpieczeniowych mogą być podmioty współpracujące z administratorem w celu realizacji tych usług.
Na co dzień współpracujemy z krajami z poza UE, jeśli Państwa dane osobowe będziemy przekazywać innym podmiotom spoza UE poinformujemy o tym fakcie.
Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

CZAS
Państwa dane osobowe będą przetwarzane głównie w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze lub na podstawie zgody, przez czas realizacji zadania, do którego zostały zebrane, a następnie w przypadku:

  • Korespondencji, przez okres 2 lat od ostatniego kontaktu;
  • CV przez okres 1 roku;
  • dokumentacji rozliczeniowej oraz innych dokumentów z nią związanych przez okres 6 lat lub przed okres przedawnienia roszczeń.

PRAWO
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

HOTEL FILIPA 18 sp. z o. o. oświadcza i zapewnia, że stosuje środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa procesom przetwarzania danych osobowych odpowiadającym wymaganiom określonym w RODO, w szczególności postanowieniom art. 32 RODO.
Szczegółowe informacje dostępne pod adresem http://indigokrakow.com/